سکه یادبودمقایسه کالا (0)


فروخته شد

سكه ي برنجي

سكه ي برنجي

سكه ي برنجي ٢٥ ديناري رضا شاهي..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

سكه ي برنجي ناياب

سكه ي برنجي ناياب

سكه ي برنجي ناياب و ديدني و كلكسيوني  رضاشاه پهلوي ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

سكه ي برنجي يادبود

سكه ي برنجي يادبود

سكه ي برنجي يادبودغدير خُم دوران پهلوي ..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي برنجي يادبود

سكه ي برنجي يادبود

سكه ي برنجي يادبود ميلاد امام رضا (ع)  سال ١٣٣٩ شمسي فوق ناياب و ديدني و كلكسيوني..

550,000 تومان قیمت بدون مالیات: 550,000 تومان

فروخته شد

سكه ي ده ديناري

سكه ي ده ديناري

سكه ي ده ديناري رضاشاهي   ..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

فروخته شد

سكه ي دوهزار ديناري

سكه ي دوهزار ديناري

سكه ي دوهزار ديناري نقره ي جلوس رضا شاه پهلوي ..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

فروخته شد

سكه ي صد ديناري كمياب

سكه ي صد ديناري كمياب

سكه ي صد ديناري كمياب دوران رضا شاه پهلوي    ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

سكه ي فلوس محمد شاه قاجار

سكه ي فلوس محمد شاه قاجار

سكه ي فلوس محمد شاه قاجار  نوه ي فتحعلي شاه قاجاركاملاً  زنده و كلكسيوني..

100,000 تومان قیمت بدون مالیات: 100,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مبارك باد برنجي

سكه ي مبارك باد برنجي

سكه ي مبارك باد برنجي ناياب و كلكسيوني دوران  پهلوي ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مسي

سكه ي مسي

سكه ي مسي يك ديناري رضا شاهي  فوق كمياب و كلكسيوني ..

100,000 تومان قیمت بدون مالیات: 100,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مسي ده شاهي

سكه ي مسي ده شاهي

سكه ي مسي ده شاهي رضا شاهي..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مسي ده شاهي

سكه ي مسي ده شاهي

سكه ي مسي ده شاهي رضا شاهي..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مسي صد ديناري

سكه ي مسي صد ديناري

سكه ي مسي صد ديناري ناصرالدين شاه  قاجار..

60,000 تومان قیمت بدون مالیات: 60,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مسي ٢٥ ديناري

سكه ي مسي ٢٥ ديناري

سكه ي مسي ٢٥ ديناري رضا شاهي  كلكسيوني..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

فروخته شد

سكه ي مسي ٥٠ ديناري

سكه ي مسي ٥٠ ديناري

سكه ي مسي٥٠ديناري پهلوي..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره

سكه ي نقره

سكه ي نقره ي ياصاحب الزمان  دوران پهلوي ..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي امريكايي

سكه ي نقره ي امريكايي

سكه ي نقره ي امريكايي سال ١٩١٢ ميلادي..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي دوقراني

سكه ي نقره ي دوقراني

سكه ي نقره ي دوقراني احمدشاه قاجاركلكسيوني  ..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي دوهزار ديناري

سكه ي نقره ي دوهزار ديناري

سكه ي نقره ي دوهزار ديناري احمدشاه قاجار ..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود  دوهزارو پانصدمين سال بنيانگذاري شاهنشاهي ايران  كلكسيوني ..

300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 300,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود نوروز سال ١٣٣٩ شمسي اثري ناياب و كلكسيوني..

250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 250,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود  تِرمه دوران پهلوي..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود دوران پهلوي..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود نيمه ي شعبان ١٣٣٩ شمسي..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود

سكه ي نقره ي يادبود علي مع الحق و  صاحب الزمان  دوران پهلوي..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود امام رضا

سكه ي نقره ي يادبود امام رضا

سكه ي نقره ي يادبود امام رضاضرب سال ١٣٤٤ شمسي  كمياب و كلكسيوني..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود امام رضا (ع)

سكه ي نقره ي يادبود امام رضا (ع)

سكه ي نقره ي يادبود امام رضا (ع) دوران پهلوي زيبا و كمياب و كلكسيوني..

350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 350,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود قديمي

سكه ي نقره ي يادبود قديمي

سكه ي نقره ي يادبود قديمي..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يادبود پهلوي

سكه ي نقره ي يادبود پهلوي

سكه ي نقره ي يادبود پهلوي با ذكر ياصاحب الزمان بتاريخ ١٣٣٦ شمسي..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يكهزار ديناري

سكه ي نقره ي يكهزار ديناري

سكه ي نقره ي يكهزار ديناري تصويري احمدشاه قاجار..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي يكهزار ديناري

سكه ي نقره ي يكهزار ديناري

سكه ي نقره ي يكهزار ديناري رضا شاهي..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره ي ٥٠٠ ديناري

سكه ي نقره ي ٥٠٠ ديناري

سكه ي نقره ي ٥٠٠ ديناري ناصرالدين شاه قاجار  ..

130,000 تومان قیمت بدون مالیات: 130,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره يادبود

سكه ي نقره يادبود

سكه ي نقره يادبود نيمه شعبان سال ١٣٤٢ قمريمتعلق به ٩٦ سال قبل  ناياب و كلكسيوني..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

فروخته شد

سكه ي نقره يكهزار ديناري

سكه ي نقره يكهزار ديناري

سكه ي نقره يكهزار ديناري احمدشاه قاجار بتاريخ ١٣٣٠ هجري قمري..

60,000 تومان قیمت بدون مالیات: 60,000 تومان

فروخته شد

سكه ي يادبود

سكه ي يادبود

سكه ي يادبود بارگاه امام رضا متعلق به سال ١٣٤٨..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

سكه ي يادبود نقره  ي لاله

سكه ي يادبود نقره ي لاله

سكه ي يادبود نقره  ي لاله دوران پهلوي ..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

سكه ي ٥٠ ديناري برنجي

سكه ي ٥٠ ديناري برنجي

سكه ي ٥٠ ديناري برنجي پهلوي ..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

سکه قاجاری

سکه قاجاری

استثنايي ترين سكه ي ممالك محروسه ي  ايران در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار..

400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 400,000 تومان

فروخته شد

سکه ی نقره

سکه ی نقره

سکه ی نقره یک شیلینگی سال ۱۹۲۸ میلادی..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

١٨ عدد سكه ي نقره ي ربعي رضاشاهي

١٨ عدد سكه ي نقره ي ربعي رضاشاهي

١٨ عدد سكه ي نقره ي ربعي رضاشاهي سال ١٣١٥ شمسي   كلكسيوني ..

280,000 تومان قیمت بدون مالیات: 280,000 تومان

فروخته شد

پنج ديناري كمياب پهلوي

پنج ديناري كمياب پهلوي

..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

نمايش 1 تا 41 از 41 (1 صفحه)